نمایشگاه مجازی قطعات ساخت داخل

سرمایه گذاری یکی دیگر از بخشهای کاربردی برای پیشرفت صنعت می باشد. در بخش سرمایه گذاری سامانه صنعتی شمستا، سرمایه گذاران می توانند به معرفی خود بپردازند و از طرفی صاحبان ایده و طرح نیز به معرفی طرحهای خود پرداخته و درخواست سرمایه نمایند. شمستا ارائه دهنده ارتباط بین این دو بخش در صنعت می باشد.